●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

دیگـر دستهایم به اسمان نمیرسد...

خداوندا...

هوس دیدن دنیا مرا از بهشتم دور کرد...

و لمس خاک زمین مرا از آغوش مهربانت جدا کرد...

وهر روز دور تر و دور تر...

تا جایی که همه جا آدم بود!

و آنگاه بهشت از دستم افتاد و هزار تکه شد...

و من اشکبار به بالا نگریستم، نه، دلم بهشت نمی خواست...!

گریه ام از این بود...

دیگر دستهایم به آسمان نمی رسد....

 

من دوباره سبز میشوم