●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

آخرین سنگر سکوتــــه..

» به گذشه برنگرد.اگر گذشته دلیلی برای ماندن داشت هرگز نمی گذشت..هرچه هست

در همین امروزت نهفته است.بی کلک و بی نقشه.


» عهد کرده ام که دیگر سراغی از یکی از دوستانم نگیرم; که این مدت هر بار از او و دنیایش

سراغی گرفتم جز پشیمانی حرف تازه ای برایم نداشته است.باید به این عهد پایبند بمانم.

وقتی هزاران بار یک قصه را تکرار میکنی و به یک نتیجه میرسی،دیگر آن قصه خواندن ندارد.

باید قصه را بست و به گوشه گذاشت،برای نخواندن و دیگر ندیدنش.

اما دلم میسوزد برای کلماتی که همیشه بازیچه اند برای آدم ها..کلماتی که خوش

آهنگند ومقدس، اما در بازی کلام و افکار چنان بد آهنگ به گوش می

 رسند که دیگر نمی توانی بشنوی و تکراش کنی.

عهد امروزم تنها برای حفظ حرمت کلمات است.

» مهر عزیز از راه رسید...چشم انتظار برگ ریزونای پاییزم.

»چاه تنهایی ام هروز عمیق و عمیق تر میشه...

آی آدما ...خسته شدم.

              الی-مهرماه91-در بستر بام سبز لاهیـــــج