●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

پاییزم....

»بعضی وقت ها مینویسی برای دل خودت و بعضی وقت ها می نویسی برای دل دیگری.

 گاهی هم پیش می آید که برای دل هیچ کس نمی نویسی.

» پاییزم .لحظه ای شاد و سرخ و لحظه ای آرام و زرد و در فکر...پاییزم(چه زود

گذشت..پاییز زیبای من)

 »این روزها دلم میخواهد مدام از روزهایی که مثل برق و باد میگذرد بنویسم. از تجربه

های عجیب. از لحظه های خاص. از آرزوهای خوب برای آدم های خوب و دل زدگی از

دوستهای به ظاهر خوب!..از ترس امیدها...از تنهایی و سکوت ها..از نمره های زیبا و به

یاد ماندنی میان ترم!!   روزهای قشنگیه... با همه تنهایی و دلتنگیاش دوست دارم این

روزها رو.

 

»این روزها حرف برای گفتن زیاد است اما باید بیشتر از این ها دید و به خاطر

 سپرد.زندگی منتظر نمی ماند.

» به فاصله یک پلک زدن ساده ٰمی توان خدا رو دوست داشت و مهربانی اش را از ته دل

 نفس کشید....