●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

سیب

 

همیشه کِرم از خودِ درخت است

وگرنه سیب را چه به این حرف ها...

او تمام دلهره اش به موقع رسیدن است..!

 

حوالی 1