●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

این روزا سختــــــــــہ

این روزا سخته .....

     سخت تر از اونی کہ باور کنـــــی ... 

             مگہ میشہ .......

               .............................................

     پیدا شدن یه شخص جدید توے زندگیت یعنی سرآغاز یه غصہ جدید...

زیاد خوشحال نباش که  از تنهایی در اومدی ... از ما گفتن!