●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

:(

          دست منو بگیـــــــــر...

                         حالــــــم جهنمــــــــه