●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

اگر دل دلیل است ما اورده ایم... اگر خون دل شرط است ما خورده ایم

سالها بعد

 از یاد خواهی برد

         روزی - کسی ...

 به انتهای نامت که می رسید

     رویایش جوانه می زد

 سالها بعد

 

از یاد خواهی برد

      هرم همین نگاه و

 تلخی همین بی تابی را...

 که کسی روزگاری

 قصه ی هر سحرگاهش

     آغاز هر نگاهش 

 تکرار نام تو بود

 و خواندن واژه هایی از سر مهربانی ات .

 دلم تنگ خواهد شد

هم برای تو ...هم .....

 

 

"دل می بندم به یادت

که هیچ زمانی

برای دلم

ناز نمی کند

اگر گذشتی

دیگر "گذشت " .