●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

آدم‌های دو زاری..!

دیگـــر دو زار هم نمی ارزد، وقتی با چشمهــــــایتـــــــ 

آدم هایی را میبینی که دو رو  دارند و روی بدشان همیشـــــه نصیب تــــو میشود .

دیگـــر رفاقتــــــ دو زار هم نمیارزد  وقتـــی میبینی تــــو   نادیده گرفته میشوی...

حتــی وقتی چیزی برای دیدن نیستــ! 

اسم این آدم ها را میگذارم آدم هــای دو زاری! 

نه در دل جا دارند ونه در ذهــن.

زمان که بگذرد به فــرامــوشی مطلق می رسند و هیچــــــــکس 

یادی از آن ها نمی کند،

این آدم ها عادت دارند به بی معرفتــی ، و خنجــــر  از پشت زدن..

این آدم های دو زاری! 

 

پ.ن:

-تمام لبخنــــــد هایی را که از تو به یادگار مانده است قاب کرد ه ام

و کنار عکـــس هــای یــادگــاریتــــ که هنوز ظاهر نشده اند گذاشته ام

تا بدانی من از این انتظار میمیرم..

 

- آوارگــی کـــوه  و بیــابــانمــ آرزوستــ ....