●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

اینجا بدون تو...

تنهــا  و  تنهـــــا   و  تنهــا....

و تنهــا  "خــدا" می داند  امشبــ  چـــه  در  دل  تنگـــ  ِ مـن می گــــذرد ....

تنهــا  خــدا ... 

و جــــز  او  هیـــچ  پنــاهی  ندارم . 

و  جـــز  او  هیــــچ  امیــدی...

 

دلم میخواهد تنها از این رها بودن هایم بنویسم...!!

 

 

-در نیمه شب بارانی » 

دلتنگی های  آدمی را باد , ترانه ای می خواند
رویا هایش را آسمان پرستاره نادیده می گیرد
و هر دانه ی بارانی به اشکی نریخته می ماند...  : مارگوت بیکل

 

- وقتی صامتی ٬ تک و توک از تو می پرسند که چرا ساکتی . وقتی حرفهـــایت به راه

می شود ٬ کسی وقت ندارد . مانده ام چه کنم ؟

                            

       همین-یاعلی.