●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

تو عشق زیبای ی منــی..

می خواهم کنار دستانت بمیرم

درست پای خورشید خنده هایت .

این روزها هر چقدر می نویسم "عشق" ٬ بی نقطه است .

نقطه هایش پشت پلکهای توست ..