●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

بدهکار..

 به چشم های زمین بدهکارم که هنگام دلتنگی ندیدمشان و نگاهم محو آسمان بود .

به چشم های آسمان بدهکارم که وقت شادی زل زدم به چشم های زمین و

 قدمهایم را .. قدمهایت را شمردم. در خیالم..

.

و ب چشم های تو ...

بیشتر از همه بدهکارم ٬ که وقت دوست داشتن شرم نوشتم..

و وقت دلتنگی،

عشق خواندم .

به چشم های تو بدهکارم که یادم می رود روزهای خوب را رج به رج ببافم به خط چشم هایم ٬ که

نکند رشته ی دوستی مان  از دست در برود و ...

به چشم های تو از همه بیشتر بدهکارم !

 
» بهترین لحظه برای هر کسی شاید این باشد که بداند دلش را جایی فرستاده که میزبان خوبی دارد . و

بدترین لحظه ...ـ«

 

 

پ.ن:

-آسمان صاف و شب آرام...