●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

شادباش

همیشه لحظه ی آخر خدا نزدیکــــ تر میشه....

 

پ.ن

-دلتنگ شعبان و ماه مبارک بودم..شکر ..باز هم هستم و حس میکنم مناجات شیرین

شعبانیه را...

-آمدنِ  شعبان مبارکِ  همگی..

- زود برمیگردم.