●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

صدای بال ِ فرشته ها میاد یواش یواش...

ماه رمضان  هم رسید. و  امسال بیشتر از هر سالی در سکوت به استقبالش می روم.

در یک سکوت عمیق و تلخ.... نه نه .افکار منفی پَر!..در یک سکوت ِ...؟؟

با انبوهی از تصاویر نسبتا خوب و خاطره هایی مشوش!

و با کوله بار آرامشی که از سفر همراه دارم...

چقدر زمینی شدم...و شرمم باد بر این زمینی شدن و درجا زدن که از بیچارگی ام می آید.

ماه رمضان امسال ساکت می مانم و فقط نگاه میکنم...روزه سکوت و روزه جان وتن.

تنها از خدا می خواهم  روزهای روشن را.روزهایی که آرامش حرف اول و آخرم باشد و...

بصیرت را...

 

 

معبودم ...نگاهی به من ده که آنچه راکه دارم بزرگ بینم تا آنچه را که ندارم ناارامم نکند..

همین - یاعلی داداش.