●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

حیاط خلوتـــــ

باران تابستانی

      قطره قطره هم که باشد بی نظیر است.

 

سایه روشن اتاق

      وشب  ....

            که باز نمک می شود روی زخم تنهایی

                        وقت بافتن دوباره کلاف ْواژه هاست

 با قلمی که عادت دارد

       هر شب،روی سپید سطرها را بی جهت سیاه کند

            می بافم

 نه..دیگر حال بافتن هیچ کلافْ واژه ای! نیست

       این زمزمه پایان تمام سطرها نقطه می شود :

                     حالم خوش است

  از جنس همان خرابهای خوب