●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

باز سر می زند تنهایی

دلم برای کسی و نگاهی مهربان تنگ شده است که با زیبایی کلامش

مرا در عشق غرق کند ، به قول سهراب دچار آبی دریایِ بیکران کند.

نمی دانم من نابینا شده ام

یا این کسی و نگاه های مهربان در زندگی ام گم شده اند...

نگفته های قلبمو نمی دونم به کی بگم..

 

..:: از لوک خوش شانس بودن تنها ،سمت غروب رفتنش قسمت ما شد!