●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

غریبه اشنا

آدم هایی که شما را ترک می کنند

غریبه هایی هستند که یک روز با شما آشنا می شوند

با حرف های شما

با افکار شما

با دست های شما

با رویاهای شما

با تک تک لحظه های شما

یک روز....

ناگهان حوصله شان سر می رود..

دلشان را...

دستهایشان را..

حرف هایشان را

پس میگیرند و غریبه هایی می شوند

با خاطراتی که پر می کنند

افکارتان را..

دست هایتان را ...

رویاهایتان را

و تک تک لحظه هایتان را

یک روز ناگهان حوصله شما سر می رود

غریبه ای می شوید که خودش را ترک می کند.